Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Η έκδοση (ΠΕΑ) απαιτείται για όλα τα κτίρια µε συνολική επιφάνεια άνω των 50 τ.µ., όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια, των βασικών χρήσεων (κατοικία, µόνιµη και παραθεριστική, γραφεία, εµπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ) ως εξής:

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:
Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόµενου κτιρίου.

Υφιστάμενα:

- Από 09.01.2011: για κάθε πώληση- αγορά ενιαίου κτιρίου  και πώληση-αγορά τµήµατος κτιρίου ( πχ. διαµέρισµα ), καθώς και ενοικίαση αλλά µόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.

- Από 09.07.2011: για την ενοικίαση τµήµατος κτιρίου για κατοικία ( πχ. διαµέρισµα) και επαγγελµατική χρήση. Μόνο για νέες συµβάσεις µίσθωσης και όχι για ανανεώσεις  υφισταµένων συµβάσεων.

- Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη Κτιρίων κατοικίας στο πρόγραµµα «Εξοικονόµηση Κατ'Οίκον».

 
  
Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις:

- για κτίριο (ενιαίο ή τµήµα του) µε συνολική επιφάνεια µικρότερη ή ίση των 50 τ.μ. (πχ. ένα διαµέρισµα µε   επιφάνεια µικρότερη ή ίση των 50 τ.µ.).

- για κτίρια µε χρήσεις βιοµηχανίας, βιοτεχνίας,   εργαστηρίου, αποθήκης, στάθµευσης αυτοκινήτων,  πρατήρια υγρών καυσίµων.

 

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.